Infanteri – Manskap

1-Toppbild-Infanterimanskap
Foto: Alex Goss

Infanteri Manskap

 

Det meniga manskapet i varje kompani omfattade 144 man uppdelade på sex korpralskap med 24 man och 1 korpral i varje, dessa är i sin tur bestående av 4 rotar med 6 man i varje, 2/3 musketerare och 1/3 pikenerare.

Knekten skulle pliktskyldigt och utan tvekan lyda sina överordnade: "Alla order, som utgivas, böra med all respekt och hörsamhet emottagas och flitigt efterlevas, förutan något resonerande". Han skull vara väl exercerad och hurtigt utföra alla handgrepp och skulle mot fienden modigt göra sitt bästa.

Soldaten skulle bidra till en god stämning och kamratanda och officerarna skulle tillse att att han hade ”levande ögon”, dvs vara vaken och alert.

ROTEN
En rote om sex man bestod av en rotmästare som stod främst i ledet, tredje man kallades halve underrotmästare och siste man underrotmästare. Dessa var inga befäl, men rotmästaren hade den grundläggande uppgiften att vara föregångsman i exerciserna, förrätta korprals tjänst vid vakttjänstgöring, ta hand om sin rote och meddela korpralen om någon blivit sjuk.

Korpralerna och rotemästarna skulle undervisa de meniga, särskilt de nyantagna, i gevärets skötande samt i "allt som hörde till tjänsten, så att de andra icke kommo i tillfälle att fixera dem, varav de kunna bliva modfallna och få leda för sin tjänst". Detta senare är tydligen ett försök att skydda rekryten för en del av nybörjarens besvärligheter, något för en senare tid saknade förståelse.

Musketerarens Mundering

1-Bottenbild-utrustning-infanterimanskap

Extra utrustning enligt nedan

1-Bottenbild-tillbehör-infanterimanskap

Pikenerarens Mundering

Pikenerarens mundering var som musketerarens, beväpningen en värja och en 5.4 m lång pik med doppsko och järnspets.

1-bottenbild-pikenerare-infanterimanskap